Prime Minister Najib Razak seems to be confused and in a world of his own that condemning gross corruption, slamming abuses of power and criticising a kleptocratic Government isn’t bad mouthing Malaysia when dissenting is exactly what democracy and freedom of speech is all about.

It just took Prime Minister Najib Razak 10 days to contradict himself on Malaysia's commitment to human rights by setting up a National Human Rights Action Plan on 1st March versus what he said yesterday in his speech at an event with RELA members in Serdang that rampant acts of abusing freedom of speech in [...]

By | March 15th, 2018|Media Statements|Comments Off on Prime Minister Najib Razak seems to be confused and in a world of his own that condemning gross corruption, slamming abuses of power and criticising a kleptocratic Government isn’t bad mouthing Malaysia when dissenting is exactly what democracy and freedom of speech is all about.

Were Indian youths prevented from raising questions about Sri Lanka to Rahul Gandhi?

The leader of the Congress Party in India Rajiv Gandhi was in Singapore and Malaysia recently on a speaking tour. He basically addressed a audiences mainly composed of the Diaspora Indians in these two countries.  In Singapore, he was the guest of the Lee Kuan Yew School of Public Policy of the National University of [...]

By | March 15th, 2018|Media Statements|Comments Off on Were Indian youths prevented from raising questions about Sri Lanka to Rahul Gandhi?

联邦政府仅拨出560万令吉予2万534受灾户,换句话说,那些在槟州史上最严重水灾风灾的受灾户,每户人家只能领取250令吉。

槟州首席部长林冠英于2018年3月13日在乔治市光大发表文告:   联邦政府仅拨出560万令吉予2万534受灾户,换句话说,那些在槟州史上最严重水灾风灾的受灾户,每户人家只能领取250令吉。   联邦政府仅拨出560万令吉予2万534受灾户,换句话说,那些在槟州史上最严重水灾风灾的受灾户,每户人家只能领取250令吉。州政府对此感到失望,原本联邦政府承诺考虑给予受灾户500令吉,但最终仅给予每个受灾户250令吉而已。令人纳闷的是,为何其他州属的水灾受灾户可以获得500令吉,而槟州发生史上最严重的水灾时,受灾户却只能得到250令吉?   槟州政府在水灾后,总共为州内的5万2353名受灾户拨出了3664万7100令吉。然而,州政府并不奢望联邦政府也能够像槟政府一样,给予每个受灾户700令吉。州政府只是希望联邦政府可以公平对待槟州人民,即联邦政府给予其他州属多少,就给槟州人民多少,避免被人以为槟州人民遭到歧视,带来负面影响。职是之故,槟州政府希望联邦政府在三月中发放有关援助金时,能够从250令吉提高到500令吉。   以下为首相署部长拿督斯里沙希淡于2018年3月12日针对我的国会书面提问给予的答复:                                                                                              国会书面提问 (第38道问题) 提问者:峇眼区国会议员林冠英 日期 2018年3月12日 (星期一)   问题:林冠英国会议员(峇眼)要求首相说明2017年11月4日及5日水灾过后访问槟州时,承诺拨出10億令吉款项作为防洪计划的下文。槟州人民何时才能够获得每人500令吉的救济金?为什么槟州人民在2013年中央政府为水灾灾民的拨款中,仅仅获得2亿3500万令吉中的的3万5000千令吉?   首相署部长拿督斯里沙希淡回覆:   2017年11月4日下午2时至5日早上5时长达16小时的大雨,让槟城低洼之处成为了水乡泽国。连夜大雨让超过百棵树木倒下, 一些地方亦发生土崩,许多道路因为下了16个小时的长命雨造成水灾而封锁,令槟城全州陷入瘫痪的情况。河水由于涨潮水位升得更快, 造成大部分威省都被水急速掩盖了。   水灾发生后,首相署经济策划组、马来西亚自然资源与环境部及槟城联邦发展局立刻组成一个委员会应对相关事故。该委员会经会议讨论,并仔细研究槟州13项花费约10亿令吉的防洪工程计划后,已于2017年11月7日向首相汇报。这些工程需要全面的深入研究以及考量它对发展带来的影响,确保有效地解决水患问题。 通过灌溉及水利局,马来西亚自然资源与环境部从第5大马计划至第10大马计划一共花了12亿5400万令吉提升槟城的水利系统。除此以外,第11大马计划也拨款1亿5000万令吉做为槟榔河建防洪墙。 政府建议通过国家天灾援助信托基金 (KWABBN) 于2018年3月中颁发援助金给予受2017槟城水灾影响的灾民。中央政府为槟城2万2534户灾黎总共拨出563万3500令吉。 自2013年到2016年期间,槟城一共领取了3万5000令吉援助金。那是因为只有71户家庭在2013年时受到季候风造成水灾影响,而迁至临时成立的灾黎中心。2014年至2016年槟州并没有受到季候风造成水灾的影响,只有一般大雨后水灾。   谢谢。

By | March 13th, 2018|Media Statements|Comments Off on 联邦政府仅拨出560万令吉予2万534受灾户,换句话说,那些在槟州史上最严重水灾风灾的受灾户,每户人家只能领取250令吉。

KERAJAAN PERSEKUTUAN HANYA BERIKAN RM5.6 JUTA KEPADA 22,534 ATAU RM250 SETIAP KETUA ISI RUMAH (KIR) YANG TERLIBAT DALAM KEJADIAN ANGIN RIBUT DAN BANJIR TERBURUK DALAM SEJARAH NEGERI PULAU PINANG  

Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang di Komtar, George Town pada 13.3.2018     KERAJAAN PERSEKUTUAN HANYA BERIKAN RM5.6 JUTA KEPADA 22,534 ATAU RM250 SETIAP KETUA ISI RUMAH (KIR) YANG TERLIBAT DALAM KEJADIAN ANGIN RIBUT DAN BANJIR TERBURUK DALAM SEJARAH NEGERI PULAU PINANG   Kerajaan Persekutuan hanya berikan RM5.6 juta kepada 22,534 atau RM250 [...]

By | March 13th, 2018|Media Statements|Comments Off on KERAJAAN PERSEKUTUAN HANYA BERIKAN RM5.6 JUTA KEPADA 22,534 ATAU RM250 SETIAP KETUA ISI RUMAH (KIR) YANG TERLIBAT DALAM KEJADIAN ANGIN RIBUT DAN BANJIR TERBURUK DALAM SEJARAH NEGERI PULAU PINANG  

槟州政府将竭尽所能支持伊斯兰教以外的宗教,维护宪法宗教自由政策,州政府实施以下11项措施来确保宗教自由:

槟州首席部长林冠英于 2018年3月12日于光大发表声明 槟州政府将竭尽所能支持伊斯兰教以外的宗教,维护宪法宗教自由政策,州政府实施以下11项措施来确保宗教自由: […]

By | March 12th, 2018|Media Statements|Comments Off on 槟州政府将竭尽所能支持伊斯兰教以外的宗教,维护宪法宗教自由政策,州政府实施以下11项措施来确保宗教自由:

11 Measures To Uphold The Federal Constitution’s Provision Of Freedom Of Worship In Penang

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 12 March 2018 The Penang State Government grants this annual allocation of RM50k to MCCBCHST to promote religious harmony, understanding and mutual respect amongst different faiths in Penang. The state government will continue to support within our means religions other than [...]

By | March 12th, 2018|Media Statements|Comments Off on 11 Measures To Uphold The Federal Constitution’s Provision Of Freedom Of Worship In Penang

通讯及多媒体部法令是否可以对付首相?因为首相撒谎说,没有了消费税(GST),马来西亚将出现财务赤字,但是自2015年4月1日推行GST以后,马来西亚还是一直财务赤字。

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2018年3月12日在吉隆坡发表声明: 通讯及多媒体部法令是否可以对付首相?因为首相撒谎说,没有了消费税(GST),马来西亚将出现财务赤字,但是自2015年4月1日推行GST以后,马来西亚还是一直财务赤字。 通讯及多媒体部法令是否可以对付首相?因为他撒谎说,没有了消费税(GST),马来西亚将出现财务赤字,但是自2015年4月1日推行GST以后,马来西亚还是一直财务赤字。通讯及多媒体部应该证明他们没有双重标准,因为首相的言论根本就是睁眼说瞎话。 马来西亚在2015年4月1日之前就一直财务赤字,随便地说GST可以挽回财务赤字根本就是说谎,事实是,马来西亚在2015年实施GST后依然继续赤字,而且是预料之内。很明显地,今年从GST所收到的450亿令吉根本不足以应付赤字,因为国阵的贪腐根深蒂固。只有廉洁的政府可以挽回财务赤字的局面。槟城及雪兰莪都已经证明我们可以在没有GST的情况下,维持财务盈余,只要政府廉洁不贪污。 通讯及多媒体部副部长加拉尼已经警告那些持续散播假消息者,特别是散播一马机构丑闻的人士,将会被对付。加拉尼说,这些网站包括《华尓街日报》、《纽约时报》、《经济学人》、澳洲广播机构以及美国有线电视新闻频道,都被指自上个星期一直刊登与一马机构有关的假消息。 索回散落在外国被洗的黑钱,以及那些被人从一马机构盗走、落入美国、瑞士及印尼的非法钱财。 加拉尼是不是在说,美国司法部正在调查的一马机构窃取属于大马人民的45亿美元及洗黑钱活动也是假消息?这真是国阵大选之前急狗跳墙,以掩饰让马来西亚被美国司法部标签为“盗贼统治国家”的一马机构丑闻。 如果一马机构丑闻是假消息,那么有关瑞士政府即将没收、存放在瑞士银行内、与一马机构有关的4亿3000万令吉现款,也是假消息吗?或许这也是为什么马来西亚政府拒绝向瑞士政府索讨4亿3000万令吉,因为国阵不要与一马机构有任何关联,所以他们随便地指这些消息都是假的。这笔4亿3000万令吉真的是国阵的昂贵错误,不幸地却由马来西亚人来买单。 根据加拉尼的错误逻辑,有关刘特佐所拥有的、在印尼被没收的超级豪华游艇《平静号》的消息,也肯定是假的。据美国司法部调查,刘特佐利用从一马机构获得的钱,买了价值10亿令吉的游艇。就连刘特佐自己也承认那是他的游艇。印尼著名杂志《Tempo》在最新一期杂志封面刊登了一马机构丑闻, 加拉尼也应该要把《Tempo》的新闻列为假消息。 一旦希望联盟入主布城,我们将索回那些被人从一马机构盗走、落入美国、瑞士及印尼的非法钱财及资产。国阵不敢做,但是希盟会代替人民索回这些钱,包括美国司法部所揭发通过一马机构流入美国的45亿美元黑钱、存放在瑞士银行与一马机构有关的4亿3000万令吉现款,以及刘特佐利用从一马机构取得的黑钱所购买的10亿令吉超级游艇。这些钱财都足以让我们继续支付1200令吉的一马援助金(BR1M)。 林冠英

By | March 12th, 2018|Media Statements|Comments Off on 通讯及多媒体部法令是否可以对付首相?因为首相撒谎说,没有了消费税(GST),马来西亚将出现财务赤字,但是自2015年4月1日推行GST以后,马来西亚还是一直财务赤字。

Will The Communications And Multimedia Ministry Act Against The Prime Minister For Spreading Fake News That Without The GST, Malaysia Would Be In Deficit, When Malaysia Continues To Be In Deficit Even After The GST Was Implemented On 1 April 2015?

Press Statement By DAP Secretary-General And MP For Bagan Lim Guan Eng In Kuala Lumpur On 12.3.2018. Will The Communications And Multimedia Ministry Act Against The Prime Minister For Spreading Fake News That Without The GST, Malaysia Would Be In Deficit, When Malaysia Continues To Be In Deficit Even After The GST Was Implemented On [...]

By | March 12th, 2018|Media Statements|Comments Off on Will The Communications And Multimedia Ministry Act Against The Prime Minister For Spreading Fake News That Without The GST, Malaysia Would Be In Deficit, When Malaysia Continues To Be In Deficit Even After The GST Was Implemented On 1 April 2015?

Taxes are not going to save the government of the day!

Before  Irwan Abdullah from the Ministry of Finance could go on to justify the need to impose GST, tolls on roads, PTPTN and other duties on goods and services, I would like to know why is the government of the day in such a bad or horrible financial situation. Surely the rakyat would like to [...]

By | March 12th, 2018|Media Statements|Comments Off on Taxes are not going to save the government of the day!

Putrajaya must heed the call for more women empowerment by investing in women, as women and youth hold the key in nation building.

March 8th will forever remain a significant and historical date in Malaysian history as power of the people came to play in 2008 when the nation witnessed the fall of 5 state governments that have been held by Barisan Nasional for over 50 years into the hands of the Opposition parties in Malaysia. March 8th [...]

By | March 8th, 2018|Media Statements|Comments Off on Putrajaya must heed the call for more women empowerment by investing in women, as women and youth hold the key in nation building.